Novosti

NATJEČAJ za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice područja Središnja Podravina na mandat od četiri godine – puno radno vrijeme

Na temelju članka 18. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20), članka 23. stavka 6. Statuta Turističke zajednice područja Središnja Podravina i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za direktora/direktoricu Turističke zajednice područja Središnja Podravina na mandat od četiri godine od dana 2. svibnja 2022. godine, a vezano uz članak 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine br. 13/2022.), Turističko vijeće Turističke zajednice područja Središnja Podravina raspisuje

NATJEČAJ

za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice područja Središnja Podravina

na mandat od četiri godine – puno radno vrijeme

I.

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17 i 98/19), kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice područja Središnja Podravina mora ispunjavati posebne uvjete sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20) te članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj  13/22) kako slijedi:

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski stručni studij
 2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene spreme iz točke 1. ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu,
 5. položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici. (ukoliko kandidat nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici može se kanididrati na navedeno Natječaj, ali isti mora položiti u roku jedne godine od dana stupanja u rad)
 6. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

II.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu sa kontakt podacima na Natječaj kandidati moraju dostaviti:

 1. životopis
 2. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 3. dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi
 4. dokaz o radnom iskustvu iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, iz kojeg je vidljiv staž i stručna sprema, i potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijmu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju)
 5. dokaz o stečenom znanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike, ili preslika svjedodžbe, potvrde, uvjerenja ili indeksa fakulteta iz kojeg se vidi da je ispit položen)
 6. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta da je ispit položen)
 7. presliku potvrde ili uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko ima položen ispit),
 8. dokaz da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja
 9. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice područja Središnja Podravina, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.
 10. položen vozački ispit B kategorije

Na natječaj se može javiti i biti imenovan za direktora/direkotircu i kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici pod uvjetom da istog položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Iznimno stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

III.

Prijave se podnose u roku od 10 dana od dana objave natječaja na web-stranici Turističke zajednice područja Središnja Podravina ww.tzp-sredisnja-podravina.hr , poštom na adresu:

Turistička zajednica područja Središnja Podravina

( Općina Virje)

Đure Sudete 10

48 326 Virje

s naznakom: „Prijava na natječaj za direktora/icu TZP Središnja Podravina – ne otvarati“

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge iz natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik se predočava prije donošenja odluke o izboru.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja, kojeg imenuje Turističko vijeće, izvršit će pregled i provjeru pristiglih prijava te utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Povjerenstvo će provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja na kojem će kandidati prezentirat program rada Turističke zajednice za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

Kandidati će biti pozvani na intervju telefonskim putem i putem elektroničke pošte.

Za kandidate koji se ne odazovu pozivu smatrat će se da su povukli svoju prijavu na javni natječaj.

Na temelju provedenog intervjua, Povjerenstvo predlaže kandidata/e za izbor te prijedlog kandidata podnosi Turističkom vijeću.

Turističko vijeće donosi Odluku o izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora/icu Turističke zajednice područja Središnja Podravina na mandat od četiri (4) godine.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje prijava.

 

IV.

Riječi i pojmovi korišteni u ovom Natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN RH 42/18)  i Uredbe EU 2016/679.

V.

Turističko vijeće TZP Središnje Podravine zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/direktorice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

                                                                                                              Turističko vijeće

                                                                                            Turističke zajednice područja Središnja Podravina

U Virju, 17.05.2022.