Za iznajmljivače

 1. RJEŠENJE O ODOBRENJU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda:

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu u Koprivničko-križevačkoj županiji
Odjel za gospodarstvo
Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica
t. 048 658-231
fax: 048 222-791

 1. STANDARDIZIRANA PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA I CJENIK USLUGA

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, iznajmljivači su dužni:

 • imati standardiziranu ploču na ulazu u objekt
  Iznajmljivač je dužan nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili neposrednoj blizini, a koju je potrebno naručiti izravno od proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma.
 • u svakoj sobi, apartmanu ili prostoru za kampiranje imati cjenik
  Cjenik mora sadržavati osnovne podatke o iznajmljivaču (naziv, adresu, OIB,…), naziv usluge, cijenu koja mora biti izražena u kunama (može sadržavati informativne cijene u stranim valutama radi lakšeg razumijevanja stranaca), iznos boravišne pristojbe, PDV (ukoliko niste u sustavu PDV-a navesti da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a), navesti dodatne usluge, navesti datum važenja cjenika, potpis iznajmljivača (vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju).

Cjenik nije potrebno ovjeravati.

Iznajmljivači koji su obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužni su cijenu boravišne pristojbe uračunati u cijenu usluge smještaja (ne smije biti posebno istaknuta). Na cjeniku je bitno staviti opasku kojem razredu turističkog mjesta pripada smještajni objekt kao i iznos paušala boravišne pristojbe po postelji.

 

 1. PRIJAVA TURISTA

Prijava turista propisana je Zakonom o turističkoj pristojbi NN(52/19, 32/20 i 42/20

Iznajmljivač je dužan u roku 24 sata prijaviti svoje turiste preko sustava eVisitor.

Pravilnikom o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15) propisan je eVisitor kao elektronički sustav prijave i odjave gostiju. Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja popisa osoba koje se prijavljuju turističkoj zajednici ( Popis turista ) te oblik i sadržaj elektroničkog obrasca prijave i odjave turista turističkoj zajednici.

Uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi knjige. Zaprimljeni podaci se čuvaju na dislociranoj lokaciji sukladno standardima arhiviranja digitalnog sadržaja koje određuje tijelo nadležno za arhivsko gradivo.

Za prijavu boravka gostiju putem sustava eVisitor (www.evisitor.hr ) svi zainteresirani mogu se javiti u turistički ured kako bi dobili pristupne podatke i upute za prijavu.

Upozoravaju se iznajmljivači da se čvrsto pridržavaju rokova prijave i odjave boravka turista kako bi se izbjegli problemi prilikom inspekcijskog nadzora te radi vjerodostojnosti statističkih podataka o turističkom prometu koje vodi Turistička zajednica!

 

 1. IZDAVANJE RAČUNA

Za svaku pruženu uslugu gostu, iznajmljivač je dužan izdati račun i zadržati kopiju računa

Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime /naziv, adresu prebivališta/boravišta), datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu cijenu usluge, iznos i stopu PDV-a te ukupni iznos pružene usluge.

Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu.

Boravišna pristojba ne ističe se posebno u računu ako je iznajmljivači plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu.

 

 1. KNJIGA EVIDENCIJE O PROMETU

Knjiga Evidencija o prometu služi pri popunjavanju obrasca, TZ koji se za prethodnu godinu do kraja veljače tekuće godine, predaje Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda i plaćanja turističke članarine.

To je evidencija izdanih računa koja se vodi kronološki prema datumu njihova izdavanja posebno za svaku kalendarsku godinu. U Evidenciji o prometu iznajmljivač na kraju dana evidentira sve račune izdane toga dana. Evidencija o prometu vodi se na propisanom obrascu EP. Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda (ukoliko oni prelaze iznos od 230.000,00 kn, iznajmljivač ulazi u sustav PDV-a te porez više ne može plaćati u paušalnom iznosu). Evidencija o prometu predaje se zajedno s obrascem TZ (obračun članarine TZ).

 

 1. OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA (VRIJEDI ZA PRAVNE OSOBE )

Iznajmljivači su dužni: omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju usluge smještaja, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

 

 1. PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE

Sukladno Zakonu o turističkoj (dosadašnja boravišna pristojba), iznajmljivači privatnog smještaja plaćaju turističku pristojbu :

 1. Plaćanje turističke pristojbe u paušalu – registrirani iznajmljivači privatnog smještaja plaćaju paušal sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi.
  Paušalni iznos plaća se za svaki krevet (glavni i pomoćni) sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Turistička pristojba u paušalnom iznosu plaća se u tri jednaka obroka s datumima dospijeća: 31.7.;  31.8.;  30.9., a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.
  Turistička pristojba (dosadašnja boravišna pristojba) za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
  Plaćaju turističku pristojbu po krevetu 350,00 kn paušalno
  Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe, te se za cijelu 2020. godinu te osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete. (NN 36/20)
  Sukladno Pravilniku o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu zbog posebnih okolnosti uvjetovanih  proglašenjem epidemije bolesti SARS – Cov 19 oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2020. godine (NN 105/20);
  1) ako im je, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje tih usluga, rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu odnosno smanjenje broja kreveta ili kapacitete objekta do dospijeća drugog obroka turističke pristojbe (tj. do 31.8.2020.)
  2) ako je objektima na koje se prestanak odnososno smanjenje odnosi prema podacima iz sustava eVisitor , nisu imali evidentirano niti jedno noćenje u 2020. godini 

 

 1. Plaćanje turističke pristojbe po noćenju –  Pravna osoba i fizička osoba obrtnik koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu i pružaju usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma naplaćuju turističku pristojbu istodobno s naplatom pružene usluge.
  Pravna i fizička osoba iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona obvezne su turističku pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju, s rokom dospijeća od sedam dana.
  Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (po noćenju po osobi) iznosi

Djeca do 12 godina ne plaćaju turističku pristojbu
Djeca od 12 do 18 godina turističku pristojbu plaćaju umanjenu za 50%

Podaci za uplatu:
Primatelj: Državni proračun RH – TZP Središnja Podravina
IBAN za uplatu boravišne pristojbe: vidi popis uplatnih računa za turističke pristojbe
Model: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača-šifra objekta u eVisitoru

Zakon o turističkoj pristojbi (52/19)

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe 

Odluka o visini turističke pristojbe_Koprivničko-križevačka županija_2020

Odluka o visini turističke pristojbe_Koprivničko-križevačka županija _2021

POPIS UPLATNIH RAČUNA ZA PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE

Primatelj: TZ područja „Središnja Podravina“

Turistička zajednica područja „Središnja Podravina“
Redni broj Naziv općine Stat. oznaka općine Broj i naziv računa boravišne pristojbe
Računi za uplatu boravišne pristojbe Naziv računa boravišne pristojbe
1 Gola 112 HR4410010051712204742 Boravišna pristojba – Gola
2 Hlebine 145 HR8010010051714504740 Boravišna pristojba – Hlebine
3 Legrad 227 HR6310010051722704747 Boravišna pristojba – Legrad
4 Molve 270 HR5310010051727004743 Boravišna pristojba – Molve
5 Novigrad Podravski 292 HR0210010051729204748 Boravišna pristojba – Novigrad Podravski
6 Virje 490 HR0410010051749004740 Boravišna pristojba – Virje

Uplatitelj: Ime i prezime ili naziv i adresa registriranog iznajmljivača
Primatelj: Boravišna pristojba – mjesto (iz tablice)
Broj računa primatelja: pogledati pod rubriku broj računa (iz tablice)
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se Vaš OIB
Opis plaćanja: Uplata boravišne pristojbe

 

 1. TURISTIČKA ČLANARINA

Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, 144/20) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Članarina se obračunava po propisanoj stopi na ukupnu cijenu usluge, tj. na ukupni iznos računa.

Račun za plaćanje turističke članarine:

Broj i naziv računa članarine turističkim zajednicama
Računi za uplatu članarine turističkim zajednicama Naziv računa članarine turističkim zajednicama
HR6510010051712227159 Članarina turističkim zajednicama – Gola
HR9610010051714527150 Članarina turističkim zajednicama – Hlebine
HR6310010051722727154 Članarina turističkim zajednicama – Legrad
HR6910010051727027153 Članarina turističkim zajednicama – Molve
HR1310010051729227151 Članarina turističkim zajednicama – Novigrad Podravski
HR2010010051749027150 Članarina turističkim zajednicama – Virje