Novosti

Ured Turističke zajednice područja „Središnja Podravina“ započeo s radom

Turistička zajednica područja ustrojbeni je oblik koji je predviđen Zakonom o turističkim zajednicama, koji se utemeljuje za područja koja imaju povijesnu ili zemljopisnu poveznicu, a na čijem području nije osnovana turistička zajednica, ili turistička zajednica postoji od strane jedinica lokalne samouprave ali nema ustrojen ured sa zaposlenom stručnom osobom. Praksa osnivanja turističkih zajednica područja uglavnom je pozitivna i postoji sve veći broj ovakvih primjera, poput Turističke zajednice područja Kumrovec-Desnić-Zagorska sela, turističke zajednice područja Središnja Istra, nama susjedne novo otvorene turističke zajednice područja Dravski Peski i brojnih drugih.

Cilj udruživanja u turističku zajednicu područja je kreiranje jedinstvenog turističkog proizvoda temeljenog na zajedničkoj tradiciji i geografskoj povezanosti sedam općina koje će se na turističkoj karti promovirati kao destinacija središnje Podravine, te će komunicirati zajedničku priču i progresivniji razvitak područja. Kako bi se lakše ostvarili svi zajednički ciljevi i jednostavnije pristupili turističkom tržištu, osnovana je Turistička zajednica područja „Središnja Podravina“ koja je s danom godine upisana u Upisnik turističkih zajednica. Nakon osnivačke skupštine i prihvaćanja Statuta, krenulo se u slijedeću fazu, odnosno ustroj turističkog ureda Turističke zajednice. Sporazumom o suradnji osnivači su odlučili sjedište Turističke zajednice područja „Središnja Podravina“ smjestiti u Virje, na adresi Đure Sudete 12, u prostorijama Galerije Tišljar. Ured je opremljen i prilagođen djelatnostima iz sfere turizma, te je započeo s radom dana 15. svibnja 2017. godine primanjem u radni odnos stručne osobe. Elizabeta Milanović Glavica iz Koprivnice, diplomirana je ekonomistica. Studij turističkog menadžmenta završila je u Opatiji na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, te je na istom fakultetu pohađala poslijediplomski Specijalistički stručni studij Menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu – modul Menadžment turističke destinacije. Stručni ispit za rad na stručnim poslovima u Turističkom uredu turističke zajednice položila je u Ministarstvu turizma 2011. godine. Članica je ALUMNI Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Internacionalnog Instituta za promicanje mira kroz turizam Hrvatska i Hrvatske udruge za interpretaciju baštine. Iskustvo u radu je stjecala u zemlji i inozemstvu radeći na različitim poslovima iz oblasti turizma, kulture i medija.

Zadaće novoosnovane turističke zajednice definirane su Statutom i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i one su slijedeće:

1.       promoviranje
turističke destinacije na razini općine ili grada samostalno ili putem
udruženog oglašavanja,

2.       upravljanje
javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine ili
grada,

3.       sudjelovanje
u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,

4.       sudjelovanje
u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,

5.       poticanje
optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za
okoliš,

6.       izrada
strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,

7.       poticanje
i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka
turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,

8.       redovito,
a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj
ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i
drugim manifestacijama), radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte,
trgovina i slično i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje
turista,

9.       izdavanje
turističkih promotivnih materijala,

10.   obavljanje
informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

11.   poticanje
i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih
manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,

12.   koordinacija
djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u
turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike
razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

13.   poticanje,
organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora,
unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i
kulturne baštine,

14.   poticanje,
unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje
općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo
gospodarsko korištenje,

15.   vođenje
jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi
kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

16.   dnevno
prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na
području općine ili grada,

17.   provjera
i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s
nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne
pristojbe, te prijavom i odjavom turista.

18.   poticanje
i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša,
očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju
razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih
članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,

19.   organizacija
provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili
grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu
rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,

20.   ustrojavanje
jedinstvenoga turističkoga informacijskoga sustava, sustava prijave i odjave
turista i statističke obrade,

21.   obavljanje
i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Turističke
zajednice općine ili grada sudjeluju u provedbi programa i akcijama turističke
zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja
županije.

(3) Turistička
zajednica općine ili grada može na temelju posebne odluke turističkog vijeća
Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.


Kako bi se zadaće Turističke
zajednice što kvalitetnije provele, ovim putem pozivamo sve zainteresirane
subjekte da nam se jave svojim prijedlozima, idejama i ostalim, kako bismo
zajedničkim radom unaprijedili rad turističke zajednice i što kvalitetnije
prezentirali atrakcije koje pokriva novoosnovana turistička zajednica.

Javiti nam se možete osobno, telefonom, mailom ili nas možete popratiti putem društvenih mreža Instagram, Pinterest, Trip Advisor, Google+ i Facebook.

Turistička zajednica područja
„Središnja Podravina“

A: Đure Sudete 12., 48 326 Virje

T: +385(0)48 621 283

M: +385(0)99 6097 337

E: [email protected]

W: www.tzp-sredisnja-podravina.hr